blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Sdružení › Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, z.s.

logo
NázevVýchodočeské volné sdružení pro amatérský film a video, z.s.
UliceMyslbekova 602/16
PSČ500 03
Město / ObecHradec Králové
62695371
Telefon+420 466 823 247
Webhttp://www.vsaf.cz
E-mailvsaf@post.cz

Anotace
Posláním VčVSAFV je sdružovat neprofesionální filmové tvůrce v České republice, členy filmových sdružení, klubů i jednotlivé tvůrce ke společnému cíli, kterým je propagace jejich činnosti, spolupráce při nejrůznějších projektech, podpora rozvoje oboru a vzájemná inspirace při dosahování tvůrčích výsledků, včetně poskytování odborné metodické pomoci formou odborného poradenství v konzultačním středisku, poskytování informací, pořádání soutěží, přehlídek a vzdělávacích akcí a spolupráce při těchto činnostech s jinými subjekty.
Funkcionáři
předsedaMartin Škrobák
místopředsedaJan Vačlena
jednatelRichard Brun
Členové sdružení
Beneš Jiří Müller Klaus
Berger Petr Otrubová Jarmila
Bezděk Rostislav Pidima Vladimír
Biederman Karel Pospíšil Vladimír
Brázdová Tereza, PhDr. Rousek Petr
Brun Richard Rubišar Karel
Čech Roman Schejbal Jaromír
Doleček Jaroslav Sršeň Zdeněk, Ing.
Dvořák Ladislav Stach Jiří
Efler František Staštík Radomil
Faifr Otakar Szturc Pavel
Frodl Zdeněk Škrobák Martin
Habrman Hugo Šolc Miroslav
Hanousek Bohumil Trudič Miroslav
Hofman Stanislav Urbanec František
Holub Miroslav Vačlena, Ing. Jan
Jireš František Vavřinka Bronislav
Kaláb Vladimír Venhauer Jaroslav
Kratochvíl Jiří Verner Stanislav
Macek Adolf Vrzáň Petr
Marek Otakar Zábraha Rudolf
Michalik Pavel Zdeněk Zdeněk
Morávek Petr
Filmy z produkce sdružení
Dobrý člověk (rep.) CZ 230062 (2023)
Ejhle člověk CZ 230038 (2023)
ÚLY CZ 180114 (2018)
Nebezští jezdci 2 CZ 160205 (2016)
Dobrý člověk CZ 090036 (2009)
CUBA LIBRE CZ 080057 (2008)
Do Moskvy CZ 080044 (2008)
V zámeckém parku CZ 080070 (2008)
Češi ! CZ 070046 (2007)
Pan Modelář CZ 070071 (2007)
TRUCK Fest CZ 040031 (2004)
Folklor v detailu  
Když se řekne kousal  
Polická zelňačka  
V první řadě muzikant?  
Stanovy

STANOVY (novelizované znění dle zák. 89/2012 Sb.)


Článek I
1. Název spolku: Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, z.s. (dále také „VčVSAFV“ nebo „spolek“)
2. Sídlo spolku: Myslbekova 602, 500 03 Hradec Králové.
3. VčVSAFV je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Je samostatnou právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Založen byl v roce 1993 podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (registrován u MV ČR rozhodnutím ze dne 29. 7. 1993 pod čj. VS/1-21533/93R).
IČO:  62695371
4. VčVSAFV je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, jejímž posláním je sdružovat neprofesionální filmové tvůrce v České republice, jakož i členy filmových spolků a jejich příznivce ke společnému cíli, kterým je propagace jejich činnosti, podpora rozvoje oboru a vzájemná inspirace při dosahování tvůrčích výsledků. VčVSAFV hájí zájmy svých členů a zastupuje je na veřejnosti.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami a organizačním řádem, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek II
Cíle spolku
1. Hlavním cílem spolku je chránit a uspokojovat společné zájmy členů a naplňovat poslání uvedené v čl. I, odst. 4. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
b) pořádání soutěží, přehlídek
c) poskytování odborné metodické pomoci formou odborného poradenství v konzultačním středisku
d) propagace aktivit a tvůrčích výsledků svých členů, a to i vzájemným poskytováním informací, včetně příležitostného vydávání publikací, bulletinů, letáků apod.
e) spolupráce při těchto činnostech s jinými subjekty, zvláště z oboru
VčVSAFV také bude průběžně zpracovávat dokumentaci  snímků autorů východočeského regionu, zajistí kopie a archivaci děl, která jsou z tvůrčího hlediska charakteristická nebo důležitá pro rozvoj oboru v regionu.
2. Žádná z těchto činností není podnikáním ani činností výdělečnou. Vedlejší činnost spolek nevyvíjí.

Článek III
Členství
1. Členství ve VčVSAFV je řádné a čestné. Řádným členem VčVSAFV může být osoba fyzická starší patnácti let, která má zájem podílet se na plnění cílů spolku i osoba právnická, která souhlasí s cíli spolku. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, pokud sama nezmocní jiného zástupce. O čestném členství rozhoduje VčVSAFV na základě usnesení valné hromady. Členství ve spolku je dobrovolné a nevylučuje členství jeho členů v jakékoli další organizaci.
2. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Rady VčVSAFV o přijetí její žádosti o členství. Řádným členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami, podá písemnou přihlášku a zaplatí  roční členský příspěvek.
3. Členství zaniká doručením písemného oznámením o dobrovolném vystoupení, doručením rozhodnutí o vyloučením člena pro neplnění členských povinností, úmrtím člena či zrušením právnické osoby, nebo zánikem spolku. O vyloučení člena rozhoduje Rada VčVSAFV.
4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti VčVSAFV
b) užívat informací a výsledků činnosti spolku
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
d) užívat výhod člena, např. slevy na účastnických poplatcích apod.
e) řádní členové mají právo volit orgány VčVSAFV a být do nich voleni
f) čestný člen je osvobozen od placení příspěvků a jeho hlas je poradní
5. Povinnosti členů:
a) platit členské příspěvky
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
c) respektovat zásady činnosti VčVSAFV a dokončit práci, kterou na sebe převzali
d) dodržovat stanovy spolku
6. Výši členského příspěvku určuje valná hromada na dobu jednoho roku. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti snížit či prominout jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada VčVSAFV.
7. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. V seznamu členů se uvádí u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, bydliště a spojení, u právnických osob název, sídlo, IČO, spojení a jméno a příjmení osoby pověřené jednat za právnickou osobu.
Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
Při zpracování osobních údajů je výbor povinen řídit se příslušnými ustanoveními zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Článek IV
Organizace VčVSAFV

1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) valná hromada
b) Rada VčVSAFV
c) výkonný výbor (statutární orgán spolku tvořený předsedou, místopředsedou a jednatelem)
2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Do orgánu spolku může být volena pouze fyzická osoba a osoba zastupující právnickou osobu. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, potřebnými znalostmi, pečlivostí a loajalitou. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností; odstoupením člena, nebo úmrtím člena.
Oddíl I – Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, tvořená shromážděním všech členů spolku. Schvaluje koncepci činnosti, včetně finančních záměrů a přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro činnost spolku. Do její působnosti tak zejména náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a výsledek hospodaření spolku za uplynulé období
e) volit členy Rady VčVSAFV
f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o jeho přeměně

2. Valná hromada je svolávána výkonným výborem minimálně jednou ročně, nejpozději do konce každého kalendářního roku. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně čtrnáct dní před jejím konáním.
3. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, jak je stanoveno v organizačním řádu spolku. Rozhodnutí valné hromady jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
5. Jednání valné hromady řídí předseda VčVSAFV nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl ohlášen jeho pořad, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout hlasováním.
6. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do šesti týdnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

Oddíl II – Rada VčVSAFV
1. Rada je orgánem voleným, řídí činnost spolku mezi jednotlivými valnými hromadami v souladu se stanovami a směrnicemi po celé své funkční období. Schvaluje změny rozpočtu, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku, je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Rozhodnutí valné hromady jsou pro ni závazná.
2. Rada VčVSAFV ze svého středu volí výkonný výbor, který je statutárním orgánem a má tři členy - předsedu, místopředsedu a jednatele.
3. Do kompetence Rady VčVSAFV dále patří:
a) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření
b) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
c) zabývat se podněty členů spolku
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
e) rozhodovat o prominutí nebo snížení členského příspěvku
f) schvalovat interní organizační normy spolku
4. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje většinou hlasů. Člen Rady VčVSAFV může v jednotlivých případech písemně zmocnit jiného člena Rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
5. Pozvání na schůzi Rady VčVSAFV spolu s jejím programem musí být rozesláno členům nejméně čtrnáct dní před jejím konáním. Projednávat body programu lze i mimo zasedání v písemné formě s využitím technických prostředků dálkové komunikace (hlavně e-mailová korespondence). V takovém případě se k zápisu ze schůze přiloží kopie té části korespondence, z níž je patrné, jaká byla přijata rozhodnutí a jak bylo případně hlasováno.
6. Jednání Rady VčVSAFV řídí předseda, vyhotovení zápisu ze schůze zajistí určený člen Rady do třech týdnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdy a jakou formou se schůze konala, jaký byl program jednání, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Na schůzi Rady mohou být zváni dle potřeby hosté.
7. Předseda je povinen svolat do 21 dnů mimořádnou schůzi Rady VčVSAFV, požádá-li jej o to nejméně polovina členů Rady s udáním důvodu svolání a programu schůze.

Oddíl III – Výkonný výbor
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a jeho název zní: výkonný výbor. Má tři členy - předsedu, místopředsedu a jednatele, kteří jsou voleni z řad členů Rady VčVSAFV. Volba statutárního orgánu se uskuteční na prvním zasedání nové Rady po valné hromadě. Výkonný výbor je zodpovědný za hospodaření spolku a za řádné naplňování poslání spolku.
2. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku předseda připojí svůj podpis. Na základě jeho plné moci může jednat za spolek jiný člen výkonného výboru nebo jiný člen Rady VčVSAFV. Plná moc se uděluje písemnou formou (podepsanou předsedou a zmocněným, podpisy není třeba ověřovat).
3. Funkční období předsedy končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání funkce musí proběhnout do 30 dnů od zvolení nového předsedy.
4. Jednatel plně zastupuje předsedu VčVSAFV v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti při vykonávání všech povinností.

Článek V
Hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku, z darů fyzických a právnických osob, z veřejných prostředků (příspěvků státních a samosprávných orgánů), z grantů, z dědictví a odkazů apod.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov a musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku i k zajištění potřebných podmínek pro realizaci těchto činností a správu spolku.
3. Prostředky spolku nesmějí být užity k obohacování fyzických ani právnických osob. To platí i pro členy spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají volené orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. Vedením účetnictví je pověřen Radou VčVSAFV pokladník. Pokladník je též pověřený jednat za spolek při správě účtu v bance.
5. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výkonným výborem spolku a jedenkrát ročně při valné hromadě. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních směrnicích spolku.

Článek VI
Zrušení a zánik VčVSAFV
1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. O dobrovolném rozpuštění VčVSAFV nebo sloučení s jiným subjektem rozhoduje valná hromada.
2. Při zrušení spolku s likvidací valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům VčVSAFV.
3. Likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Pro přijetí rozhodnutí o likvidačním zůstatku je potřebná třípětinová většina hlasů. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
4. K zániku spolku dochází výmazem ze spolkového rejstříku na návrh likvidátora.

Článek VII
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy VčVSAFV. Změny ve stanovách může navrhnout kterýkoli člen spolku k projednání Radě VčVSAFV. Změny musí odsouhlasit valná hromada VčVSAFV.
2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Stanovy nabývají účinnosti vložením do sbírky listin spolkového rejstříku rejstříkovým soudem.

Toto znění stanov VčVSAFV bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 21. listopadu 2015 v Hradci Králové.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank