blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Tatranský kamzík › Propozice

fotoNázevTatranský kamzík
Rok konání2021
Ročník28.
Termín konání22.10.2021 - 23.10.2021
Uzávěrka24.09.2021
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníLiptovský Hrádok
OkresLiptovský Mikuláš
StátSlovenská republika
Webhttp:// abc.Lmn.sk/kamzik21

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
TATRANSKÝ KAMZÍK 2021
PROPOZÍCIE XXVIII. ročníka medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

A. Základné údaje

Vyhlasovateľ:
Mesto Liptovský Hrádok

Organizačný garant:

ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok

Odborný garant:

Mgr. art. Miroslava Palanová

Spoluorganizátori:

Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš a Nicolausfilm Liptovský Mikuláš

Termín konania:
22. –23. 10. 2021

Miesto konania:

Liptovský Hrádok, Dom kultúry

WEB súťaže:

abc.Lmn.sk/kamzik21

Základná charakteristika

TATRANSKÝ KAMZÍK 2021 je XXVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční výberové konanie.

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia, životný štýl a etnografia. Týmto druhom tvorby sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí. Archív tejto dlhoročnej súťaže je bohatý na množstvo unikátnych záznamov, dokumentov a reportáží. Usporiadanie ďalšieho ročníka súťaže prispeje k zachovaniu kontinuity takto tematicky zameranej tvorby na Slovensku a umožní stretnutie a oboznámenie sa s podobne orientovanými dielami zo zahraničia.

B. Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov
 • Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia.
 • Súťaž sa člení podľa vekových kritérií a tematického zamerania príspevkov.
 • Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
 • vekové skupiny súťažiacich: A – 15-18 rokov, B – od 19 rokov ( dovŕšenie 19 rokov najneskôr v deň uzávierky)
 • V každej vekovej skupine možno súťažiť v týchto kategóriách:
Súťažné kategórie
 • I. Kultúra a pamiatky – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce históriu a kultúrne pamiatky v celej šírke, predovšetkým ľudovú kultúru, remeslá, architektúru, ľudové zvyky, folklór a medailóny tvorcov;
 • II. Tvorba a ochrana životného prostredia – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce prírodné krásy, filmy o tvorbe a ochrane prírody (chránená fauna, flóra) a životného prostredia (voda, pôda, vzduch, zeleň, odpad ako zdroj druhotných surovín a ich využitie);
 • III. Súčasný spôsob života ľudí – v tejto kategórii súťažia filmy, ktoré zobrazujú súčasný spôsob života ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín v rôznych aglomeráciách (samoty, osady, dediny, mestá, cestopis).
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
 • súťaž má dvojročnú periodicitu
 • do súťaže môžu prihlásiť svoje filmy neprofesionálni tvorcovia z celého sveta
 • v rámci súťažnej prehliadky sa uskutočnia vzdelávacie aktivity:
  • hodnotiaci a rozborový seminár
  • prehliadka mesta za účelom jeho spoznávania (arborétum, hrad a kaštieľ, múzeum, galéria insitného umenia, historická lipová aleja)
  • kultúrny program DFS Cindruška a FS Majerán
 • účastníkovi súťaže sa prepláca ubytovanie s raňajkami (1 noc z Pi/So); ak má účastník záujem o rezervovanie ubytovania na ďalšiu noc na vlastné náklady, treba požiadavku uviesť v prihláške.
Podmienky účasti
 • autori prihlasujú svoje príspevky priamo na adresu organizačného garanta podujatia;
 • každý autor môže zaslať max. po 2 filmy do každej tematickej kategórie
 • súťaž je prístupná len pre nekomerčné filmy;
 • súťažia dve skupiny tvorcov: A - autori 15 - 18 rokov, B - autori od 19 rokov (vrátane), neprofesionálni tvorcovia a študenti aj absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí nemali/nemajú v študijnom programe odbor alebo predmet zameraný na filmovú tvorbu;
 • súťažné snímky prechádzajú výberovým konaním. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže a sú na kvalitnej umeleckej a technickej úrovni. Prijímajú sa len filmy, ktoré sa nezúčastnili v žiadnom ročníku tejto súťaže;
 • výberová porota si vyhradzuje právo obmedziť počet filmov z časových dôvodov;
 • autori, ktorých film prešiel výberovým konaním, budú o výsledku osobne informovaní e-mailom. Výsledky výberového konania budú zverejnené aj na webstránke filmdat.cz
 • zaradenie do vekovej skupiny a do kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom;
 • doporučená dĺžka súťažných snímok je do 20 minút
 • účastnícky poplatok vo výške 5,- eur sa zasiela za každý film v zásielke, alebo ho zaplatí účastník pri prezentácii, alebo poplatok poukáže na účet OZ ART ŠTÚDIA:
  • IBAN SK51 0200 0000 0027 7124 6155
  • do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko autora.
 • každý film v inom než slovenskom alebo českom jazyku musí mať titulky alebo s prihláškou zaslanú komentárovú listinu a tiež samostatnú anotáciu max. 60 slov, všetko v anglickom jazyku
 • autori do 16 rokov sa podujatia môžu osobne zúčastniť len v sprievode dospelej osoby (rodič, pedagóg )
 • Technické podmienky
 • Pre fyzické posielanie filmov budú akceptované len nosiče DVD a flash disky. Pri výbere nosiča treba si uvedomiť, že média sa nebudú vracať poštou.
 • Pre nosiče DVD bude akceptovaný len formát DVD Video.
 • Všetky filmy musia byť vo farebnej norme PAL s frekvenciou 25 fps (25p alebo 50i).
 • Formáty videí: MP4, MPG2, AVI – minimálne rozlíšenie 720 x 576, maximálne 1920 x 1080
 • Filmy zaslané v iných formátoch nemusia byť prijaté do súťaže.
 • Súbor s filmom a aj nosič musia obsahovať minimálne: názov filmu, meno autora, miesto bydliska.
 • Autor vyplní na prihláške tieto údaje:
  • názov filmu,
  • stručný obsah filmu
  • dĺžka projekcie a televízny formát (4:3, 16:9, iný)
  • veková skupina,
  • dátum narodenia
  • kategória,
  • meno a priezvisko autora,
  • adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,
  • e-mailová adresa autora,
  • tel. číslo autora,
 • Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku aj na konci minimálne 5 sekúnd čiernej.
 • Film spolu s prihláškou je možné posielať tiež prostredníctvom dátovej služby portálu www.uschovna.cz alebo www.wetransfer.com na e-mailovú adresu, uvedenú v záverečných ustanoveniach týchto propozícií
 • Filmy umiestnené na serveroch YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebude usporiadateľ sťahovať a akceptovať.
Časový harmonogram súťaže
Súťažná časť:
 • 24. 9. 2021 uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
 • 27.-28. 9 výberové konanie
 • do 1. 10. 2021 oznámenie autorom o prijatí/neprijatí filmov
 • 8. 10. 2021 uzávierka prihlášok na ubytovanie
 • 21. 10. 2021 projekcia pre hrádocké školy
 • 22. – 23. 10. 2021 termín prezenčnej súťaže
Nesúťažná - vzdelávacia časť:
 • Rozbory filmov – termín bude spresnený v priebehu podujatia
Finančné zabezpečenie

Podujatie finančne podporia Žilinský samosprávny kraj a Mesto Liptovský Hrádok, Požiadame tiež o príspevky nadácie a sponzorov.

Spôsob hodnotenia

Súťažné snímky hodnotí trojčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.

Ocenenie


V obidvoch skupinách autorov udelí organizátor na návrh odbornej poroty jednu Hlavnú cenu primátora mesta Liptovský Hrádok za najlepší film a v každej kategórii navrhne I., II. a III. miesto a čestné uznania. Neprítomným autorom sa vecné ceny nezasielajú. Môžu si ich však osobne vyzdvihnúť u organizačného garanta do konca roka 2021. Organizátor má právo na návrh poroty niektoré z miest neudeliť alebo ich prerozdliť. Vďaka patronátu UNICA bude možné udeliť aj medailu UNICA filmu, ktorý bude svojím obsahom najvýstižnejšie zobrazovať spojenectvo a spoluprácu medzi národmi.

Výsledky súťaže

Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledkovú listinu uverejnia organizátori na webstránke LKS – www.lks.sk a www.filmdat.cz

Záverečné ustanovenia
 • Prihlášky a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora:
  • ART STUDIO Liptovský Hrádok, Kompiš Ľubomír, Liptovský Peter 27, 033 01 Liptovský Hrádok
  • 2. e-mail: tatranskykamzik2021@gmail.com
 • Informácie na tel.: +421 903 465 493 (p. Ľubomír Kompiš), +421 905 266 219 (p. Danica Žiaková) alebo mailom na lubor.patsch@gmail.com
 • Všetky súťažné filmy budú archivované vo filmotéke Tatranského kamzíka a organizátori zaručujú, že nebudú z nich vytvárané kópie pre komerčné využívanie.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank