blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Celostátní soutěž NFT ČR Zlaté Slunce › Propozice

fotoNázevCelostátní soutěž NFT ČR Zlaté Slunce
Rok konání2016
Ročník13.
Termín konání09.06.2016 - 10.06.2016
Uzávěrka08.04.2016
AnotaceSoutěž
Místo konáníKino, Blansko
OkresBlansko
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
ZLATÉ SLUNCE 2016
13. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
9. - 10. června 2016, Blansko

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných médiích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a zemských kol
b) přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola a řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT
c) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
d) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR
e) autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list nebo registraci na portále FILMDAT) do termínu uzávěrky zemského kola
f) autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže
Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné.

Soutěžní kategorie:

a) dokumenty, reportáže a publicistika
b) hrané snímky
c) animované snímky
d) experimentální snímky a videoklipy

Věkové kategorie:

A – tvorba dětí a žáků do 15 let
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let

Maximální délka snímku je do 20 minut.

Kategorie školních filmů

Kategorie A a B pro školní filmy v zemských kolech a celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře – děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ).

V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol. Pokud se přihlásí autor starší 15 let na Český videosalon (mezi dospělé), tak se nemůže přihlásit se stejným snímkem na Zlaté Slunce.

Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Také označí soutěžní snímek podle výše uvedených soutěžních kategorií.

Zemské poroty budou posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní A – B a podle žánrového zaměření, které označí autor v přihlášce. Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH


Zemská kola

Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.

Pořadatelé zemských kol jsou povinni po ukončení zemských kol soutěže na místě (nebo elektronicky) předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

a) protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři
b) všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích
c) kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků (pořadatelé zemských kol si pro vlastní potřebu průvodní listy zkopírují)

Po uzávěrce zemské soutěže je zemský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.

Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé zemských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic mimo uzávěrky zemské soutěže a technických podmínek pro nosiče.

Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 10. 4. 2016
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé zemských kol.

Republikové kolo

13. ročník ZLATÉ SLUNCE se koná 9. - 10. 6. 2016 v Blansku. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze www.filmdat.cz. Ohodnotí je ve stupnici od 1 do 10 bodů a tímto rozhodne, které snímky budou soutěžit ve finále CSNFT Zlaté Slunce 2016.

Bodové hodnocení provedou porotci prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT (www.filmdat.cz) do 15. 4. 2016. Následně celostátní porota zasedne 22. 4. 2016 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 13. 5. 2016.

Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

Z ekonomických a technických důvodů se udělené ceny na CSNFT ZS nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS-ARTAMA Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:

a) nemají řádně vyplněný průvodní list
b) nesplňují propozice soutěže
c) nebyl dodán protokol ze zemského kola

Ekonomické zajištění

Zemská kola jsou finančně zajištěna granty Ministerstva kultury, města v místě konání soutěže a příslušným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými dary a podobnými zdroji. Všichni členové autorského týmu, který postoupí do předvýběru, budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 3. 6. 2016. (Pořadatelé zemských kol si podmínky o počtu členů autorského týmu a pedagogů stanoví ve svých propozicích podle vlastních podmínek.) Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.

IV. HODNOCENÍ

Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel. Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.

Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty

Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty


Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2016 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – všech rozlišení, minimálně však 720x576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce

Fyzické nosiče

Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou zemským pořadatelem.
V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty

FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení:

ftp: ftp.filmdat.cz
Login: slunce@filmdat.cz
Heslo: zlate

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailové adresy jbs@videostudio.cza info@filmdat.cz.

V případě, že filmy nepřihlásíte elektronicky přes portál FILMDAT je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.

Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat přihlášku. Tuto skutečnost poznačte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do zemského kola.

Příklady:

Film: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU_F.mp4
Přihláška: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.doc

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů

1) Portál FILMDAT


Při využití tohoto způsobu není nutné vyplňovat průvodní list. Autor (pokud tak už neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a po té prostřednictvím přihlašovacího dialogu film přihlásí do soutěže.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu

Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat elektronicky a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu

Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat pozemní poštou a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně vyplní a zašle spolu s nosičem pozemní poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou zemským pořadatelem.

Bližší informace:
FILMDAT, Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS studio, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz

Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.

Výměny nosičů v době mezi zemským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!

Snímky, které nebudou splňovat stanovené technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel zemského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.

VI. Závěrečné ustanovení


V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo může být soutěž odvolána.

Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.ksmb.cz www.ddmdvurkralove.cz

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank