blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Tatranský kamzík › Propozice

fotoNázevTatranský kamzík
Rok konání2010
Ročník23.
Termín konání15.10.2010 - 17.10.2010
Uzávěrka01.07.2010
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníLiptovský Hrádok, Mestské kultúrne stredisko
OkresLiptovský Mikuláš
StátSlovenská republika
Webhttp://www.lks.sk

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
A. Základné údaje

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

Odborný garant: Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby

Realizátor a organizačný garant: Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš

Spoluusporiadatelia:

Mesto Liptovský Hrádok,
Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok,
ART ŠTÚDIO, Liptovský Hrádok

Základná charakteristika

TATRANSKÝ KAMZÍK 2010 je XXIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Súťaž je jednokolová, autori prihlasujú svoje diela priamo usporiadateľovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční predvýber. Podujatie sa koná pod patronátom svetovej organizácie pre neprofesionálny film UNICA.

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia a etnografia. Týmto druhom tvorby sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí. Archív tejto dlhoročnej súťaže je bohatý na množstvo unikátnych záznamov, dokumentov a reportáží. Usporiadanie ďalšieho ročníka súťaže prispeje k zachovaniu kontinuity takto tematicky zameranej tvorby na Slovensku a umožní stretnutie a oboznámenie sa s podobne orientovanými dielami zo zahraničia.

B. Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov

Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Súťaž sa člení podľa vekových kritérií a tematického zamerania príspevkov. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
 • Skupiny súťažiacich:

  • A – nad 25 rokov
  • B – do 25 rokov
  • C – do 18 rokov
V každej vekovej skupine možno súťažiť v jednotlivých kategóriách:
 • Súťažné kategórie

  • I. Kultúra a pamiatky – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce históriu a kultúrne pamiatky v celej šírke, predovšetkým ľudovú kultúru, remeslá, architektúru, ľudové zvyky, folklór a medailóny tvorcov
  • II. Tvorba a ochrana životného prostredia – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce prírodné krásy, filmy o tvorbe a ochrane prírody (chránená fauna, flóra) a životného prostredia (voda, pôda, vzduch, zeleň, odpad ako zdroj druhotných surovín a ich využitie)
    
  • III. Súčasný spôsob života ľudí – v tejto kategórii súťažia filmy, ktoré etnografickým spôsobom zobrazujú súčasný spôsob života ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín v rôznych aglomeráciách (samoty, osady, dediny, mestá)
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
 • Súťaž je medzinárodná a koná sa pod patronátom UNICA, svetovej organizácie pre neprofesionálny film
 • Súťaž je jednokolová a má dvojročnú periodicitu, koná sa každý párny rok,
 • Do súťaže môžu prihlásiť svoje filmy neprofesionálni tvorcovia zo Slovenska a zo zahraničia,
 • V rámci súťažnej prehliadky TATRANSKÝ KAMZÍK sa uskutoční aj hodnotiaci a rozborový seminár
Podmienky účasti
 • Autori prihlasujú svoje príspevky priamo na adresu spoluusporiadateľa
 • Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy
 • Súťažia tri skupiny tvorcov: autori nad 25 rokov, autori do 25 rokov a autori do 18 rokov
 • Súťažné snímky prechádzajú predvýberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže, kvalitnej umeleckej a technickej úrovni a neuplynuli viac ako tri roky od ich dokončenia
 • Do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom ročníku tejto súťaže
 • Zaradenie do vekovej skupiny a do kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom
 • Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je do 20 minút. Výnimku môže udeliť odborná porota
 • Autori, ktorých film prešiel predvýberom, sa môžu na podujatí zúčastniť na čiastočné náklady usporiadateľa (ubytovanie – 1 film, 1 autor). Ostatní záujemcovia sa na podujatí zúčastnia na vlastné náklady. Pri osobnej účasti uhradia autori poplatok 15 EUR, autori do 18 rokov 10 EUR
 • Poplatok pri zaslaní filmu: autori nehradia, ak súhlasia s ponechaním kópie svojho filmu pre archív NOC. Ak chcú film vrátiť, uhradia poplatok 10 EUR
 • Autor svoje rozhodnutie označí v prihláške a súhlas potvrdí podpisom
 • Autori do 18 rokov sa podujatia môžu osobne zúčastniť len v sprievode dospelej osoby (rodič, pedagóg ), alebo s písomným súhlasom rodičov
Finančné zabezpečenie
 • Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu Národného osvetového centra, z grantového systému MK SR, z príspevkov nadácií a sponzorov.
C. Medzinárodná súťaž

Vyhlasovateľmi medzinárodnej tematickej súťaže sú:
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Hrádok

Odborným garantom medzinárodnej tematickej súťaže je:
Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby

Organizačným garantom medzinárodnej tematickej súťaže je:
Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš

Spoluusporiadateľmi sú:
Mesto Liptovský Hrádok
ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok
Asociácia filmových amatérov a videoamatérov

Termín konania: 15. – 17. 10. 2010
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok

Program:
 • Súťažná časť:
  • uzávierka súťaže – 1. 7. 2010
  • predvýber: 10. – 11. 7. 2010
  • súťaž: 15. – 17. 10. 2010
 • Nesúťažná časť:
  • nesúťažná projekcia – ukážky z archívu UNICA a NOC – 16. 10. 2010
    
 • Vzdelávacia časť:
  • rozborový seminár a tvorivá dielňa – 15. 10. a 16. 10. 2010
Spôsob hodnotenia
 • Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú na základe odporúčania poradného zboru a schválenia porady KAUT vymenúva generálny riaditeľ Národného osvetového centra
 • Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže TATRANSKÝ KAMZÍK
Ocenenie
 • V skupine autorov nad 25 rokov udelí organizátor na návrh odbornej poroty Hlavnú cenu za najlepší film v každej kategórii I., II., a III. cenu a tri čestné uznania. V ďalších dvoch skupinách do 25 rokov a do 18 rokov udelí porota po jednej cene a tri čestné uznania.
 • Množstvo a hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov
 • Neprítomným autorom ceny nemôžeme zaslať
 • Organizátor má právo na návrh poroty niektoré z miest neudeliť alebo ich prerozdeliť
 • Vďaka patronátu UNICA bude možné udeliť aj medailu UNICA filmu, ktorý bude svojím obsahom najvýstižnejšie zobrazovať spojenectvo a spoluprácu medzi národmi
Výsledky súťaže
 • Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny
 • Výsledky súťaže organizátori uverejnia v Spravodajcovi TATRANSKÝ KAMZÍK a budú ich publikovať v Národnej osvete a v dennej tlači
Technické podmienky
 • Do súťaže možno prihlásiť filmy, ktoré sú nahrané rýchlosťou SP, v systéme PAL na samostatnej kazete MiniDV alebo na DVD-VIDEO. Snímky na CD nebudú akceptované
 • Dĺžka premietacieho času nemá presahovať 20 minút
 • Videokazety musia byť riadne označené:
  • názov filmu
  • meno autora
  • adresa
  • e-mail
  • vek
  • kategória
  • minutáž
    
 • Neoznačené alebo nedostatočne označené videokazety a DVD nosiče nebudú akceptované
 • Autorov všetkých filmov, kde je použitý komentár, žiadame o priloženie textu komentára filmu v písomnej podobe, tlačené na papieri a zaslané normálnou poštou alebo zaslané e-mailom na adresu: zuzana.skoludova@nocka.sk. Text bude použitý pre potreby prekladu podkladov pre porotu a pre programový bulletin Tatranského kamzíka.
Časový harmonogram súťaže
 • 1. 7. 2010 – uzávierka pre prihlásenie doručenie filmov a videí, a prihlásenie na ubytovanie
 • 10. – 11. 7. – predvýber
 • 15. – 17. 10. – termín súťaže
Záverečné ustanovenia
 • Realizátori medzinárodnej súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár
 • Súťažné snímky budú autorom vrátené len na vyžiadanie a po uhradení poplatku 10 EUR, ostatné filmy budú archivované na študijné účely Národného osvetového centra. Každé iné použitie filmov bude NOC konzultovať s autorom.
 • Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu: 
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája č.28/196
031 01 Liptovský Mikuláš 1
Mgr. Táňa Kandríková
Tel. 044/ 55 22 389
Fax 044/ 55 22 981
E-mail: osvetalm@vuczilina.sk .

Kontakt

Národné osvetové centrum
PhDr. Zuzana Školudová
Nábrežie I. Kraska 1
921 01 Piešťany

Korešpondenčná adresa:
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1
Tel.: 0918 716 049, 0902 065 995
E-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk  
webová stránka: www.nocka.sk
 
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank