blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Zlaté Slunce Blansko › Propozice

fotoNázevZlaté Slunce Blansko
Rok konání2012
Ročník59.
Termín konání26.04.2012 - 27.04.2012
Uzávěrka11.04.2012
AnotaceSoutěž
Místo konáníBlansko, Kino Blansko
OkresBlansko
StátČeská republika
Webhttp://www.facebook.com/ZlateS…
Autorské poplatky za projekciPoplatek uhrazen

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
Zemské kolo Zlatého slunce 2012 v Blansku
Informace pro autory


Soutěžní kategorie:
a) dokumenty, reportáže a publicistika
b) hrané snímky
c) animované snímky
d) experimentální snímky a videoklipy

Věkové kategorie:
A - tvorba žáků do 15 let
B - tvorba studentů do 19 let

Maximální délka snímku je do 20 minut.
Uzávěrka je prodloužena do 11. dubna 2012.
Soutěžní projekce se koná v pátek 27. 4. 2012 v kině Blansko.

Jak poslat film do soutěže:

1. elektronicky
Letos poprvé v našem zemském kole máte možnost poslat svoje filmy také elektronickou cestou. Podmínkou je formát kompatibilní s formátem DVD.
Optimální je soubor MPG2, 720x576. Možné je i vyšší rozlišení. Vždy je však potřeba uvést o souboru bližší informace, které můžete připsat do průvodního listu. Ten je možné odeslat jak klasickou poštou, tak elektronicky v příloze na e-mail: cinkl@erbenova.cz nebo nahrát spolu s filmem na níže uvedený FTP server.

Přihlašovací údaje pro zaslání filmu přes FTP:
FTP: ftp.ceskyserver.cz
Login: erbenovacz.zsfilmy
Heslo: a3797b11

Elektronickou přihláškou na stránce zemského kola soutěže na  serveru filmdat.cz je možno nahradit klasickou papírovou přihlášku filmu pro zemské kolo.

2. poštou na adresu:
Mgr. Jaroslav Cinkl
ZŠ Blansko, Erbenova 13
Erbenova 13
678 01 BLANSKO

K zaslání filmu na DVD nebo MiniDV platí pokyny z celostátních propozic uvedené níže. K filmu nezapomeňte přiložit průvodní list, který si můžete stáhnout a vytisknout ze stránek filmdatu.

3. osobně:
Základní škola Blansko, Erbenova 13
Erbenova 13
Blansko
kancelář školy - tel: 516 415 651


koordinace festivalu: Vít Šaroun
tel: 732 917 005
e-mail: vitsaroun@seznam.cz
P R O P O Z I C E
59. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
ČESKÝ VIDEOSALON - ZLATÉ SLUNCE BLANSKO 2011
- ZEMSKÉ KOLO – ŠKOLNÍ KATEGORIE


26. 4. – 27.4. 2012 Blansko

I. Pořadatel
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska, Základní škola Blansko, Erbenova 13, ve spolupráci s Českým výborem UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu
a Jihomoravským krajem.

II. Poslání soutěže
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby - ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii.

III. Účast na soutěži
Soutěž je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol
b) přihlásí všechny snímky pouze do zemského kola zpravidla příslušného jeho
trvalému pobytu (mimo kraje Vysočina a Pardubický) a řádně vyplní průvodní list
c) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma
a nejedná se o snímek filmových škol
d) autor zodpovídá za to, že snímek neporušuje zákony ČR
e) odevzdá snímek a průvodní list do vyhlášeného termínu zemského kola
f) souhlas s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA
Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné s výjimkou minuta filmu, které můžou soutěžit v zemských kolech

Soutěžní kategorie:
a) dokumenty, reportáže a publicistika
b) hrané snímky
c) animované snímky
d) experimentální snímky a videoklipy

Věkové kategorie:
A - tvorba žáků do 15 let
B - tvorba studentů do 19 let

Maximální délka snímku je do 20 minut.Kategorie školních filmů:

Kategorie A a B pro školní filmy v zemském kole a v celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře od 6 do 15 let - základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let - střední školy (SŠ).

V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol. Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Také označí soutěžní snímek podle výše uvedených soutěžních kategorií.

Zemská porota bude posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní A - B a podle žánrového zaměření, které označí autor v přihlášce. Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné některou z cen a porotou doporučená čestná uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže.

IV. Organizace soutěže

Zemské kolo v Blansku:
Propozice zemského kola vycházejí ze stanovených základních regulí soutěže.
Pořadatel zemského kola v Blansku je povinen po ukončení zemského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

a) protokol zemského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři
b) všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě
a doporučených čestných uznání v jednotlivých kategoriích
c) kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků
d) po uzávěrce zemské soutěže je pořadatel povinen dodat seznam přihlášených filmů
elektronicky

Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé zemského kola jsou odpovědni za splnění těchto podmínek. Zemské kolo v Blansku proběhne ve dnech 26.4. - 27. 4. 2012, soutěžní promítání se koná 27. 4. 2012.
Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídá pořadatel zemského kola.

Republikové kolo:
58. ročník CSNFT - Český Videosalon - ZLATÉ SLUNCE se koná 14.6. - 16. 6. 2012 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut. Porota CSNFT-ZS obdrží postupující snímky do předvýběru.

Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu do 300 minut na CSNFT-ZS 2012.

Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do konce května 2012. Následně se celostátní porota sejde v červnu 2012
a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:

a) nemají řádně vyplněný průvodní list
b) nesplňují propozice soutěže
c) nebyl dodán protokol ze zemského kola


V. Hodnocení
Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel. Tato zemská porota bude nejméně tříčlenná s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, či rozdělit, nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

VI. Ekonomické zajištění

Zemská kola jsou finančně zajištěna granty Ministerstva kultury, města v místě konání soutěže a příslušným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými dary a podobnými zdroji. Všichni členové autorského týmu, který postoupí do předvýběru bude mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži na základě závazné přihlášky. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.

VII. Technické podmínky

Zásady pro technické vybavení soutěže
• Formáty pro krajské soutěže si určí krajský pořadatel.
• Do celostátního kola soutěže se přijímají filmy na nosičích miniDV - SP
a DVD ve formátu DVD-VIDEO.
• Záznam musí být nahrán v normě PAL.
• Každý film musí být nahrán na začátku samostatného nosiče.
• Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film.

Pro videokazety všech systémů Mini DV platí:
• Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších
obrazových a zvukových údajů).
• Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé.
• Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
• Videokazety musí být přetočeny na začátek.
• Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí:
• Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin
černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
• Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze
stolních DVD rekordérů.
• Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a) přesný, nezkrácený název filmu
b) jméno a úplná adresa autora
c) přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
d) časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu)

Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.nipos-mk.cz , www.cvu.cz , www.filmdat.cz www.amatfilm.cz

Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:
a) přesný a nezkrácený název filmu
b) jméno autora

Zaslané filmy se nevracejí, budou sloužit pořadatelům k archivaci a postupující filmy budou předány do celostátního kola.
Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady budou ze soutěže vyřazeny, a to
i v případě, že by pořadatel zemského kola, který zodpovídá za dodržování Zásad zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž!

VIII. Závěrečné ustanovení

Postupující filmy budou přepsány pro archiv NIPOS-ARTAMA, zemské pořadatele a pro studijní a vzdělávací účely v oblasti neprofesionálního filmu v České republice.


IX. Termín zemského kola:

Blansko - 26. – 27. 4. 2012
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický

Kontakt:

Mgr. Jaroslav C i n k l
ZŠ Blansko, Erbenova 13 - Filmový kroužek
Erbenova 13, 678 01 Blansko
e-mail: cinkl@erbenova.cz , tel: 516 415 651

Vít Šaroun (koordinace festivalu)
tel: 732 917 005
e-mail: vitsaroun@seznam.cz

Jaroslav Jeřábek
Kulturní středisko města Blanska
Hybešova 240/1, 678 01 Blansko
e-mail: jerabek@blansko.cz, tel. 516 414 642


Místo konání: Kino Blansko

Uzávěrka zemského kola: prodloužena do 11. 4. 2012

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank