blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové
Rok konání2008
Ročník55.
Termín konání10.05.2008 - 11.05.2008
Uzávěrka20.04.2008
AnotaceSoutěž
Místo konáníCountry Club Lucie, Nový Hradec Králové, ul. Národních mučedníků
OkresHradec Králové
StátČeská republika
Webhttp://www.impulshk.cz
Autorské poplatky za projekciPoplatek uhrazen

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice

I. Pořadatel


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu a Pardubickým krajem.

II. Poslání soutěže

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii.

III. Účast na soutěži

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
 • Se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol
 • Přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola zpravidla příslušného jeho trvalému pobytu a řádně vyplní průvodní list
 • Snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
 • Snímek neporušuje zákony ČR
 • Odevzdá snímek a průvodní list týden před vyhlášeným termínem krajského kola
 • Souhlas s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA
Přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné s výjimkou minuta filmu.

Soutěžní kategorie:
 • Dokumenty
 • Reportáže a publicistika
 • Hrané snímky
 • Animované snímky
 • Experimentální snímky a videoklip
Školní kategorie:
 • A - tvorba žáků do 15 let
 • B - tvorba studentů do 19 let
Doporučená délka snímku je „do“ 20 minut. Výjimky pro účast v krajské soutěži může stanovit pořadatel KS.

Kategorie školních filmů:

Kategorie „A“ a „B“ pro školní filmy v krajských soutěžích a celostátní soutěži byla rozdělena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je určená pro nejmladší filmaře od 6 do 15 let a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let). V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do krajských kol. Autoři v přihlášce do soutěže označí své práce písmenem Š-A nebo Š-B podle věkové skupiny, do které patří. Krajské poroty budou posuzovat tyto přihlášené snímky jako školní. Vybrané budou jen ty kvalitní snímky, které jeví známky filmového zpracování a nejsou pouhým záznamem nějaké události. Na krajské soutěži může pořadatel:
 • Prostřednictvím poroty provést ocenění nebo doporučení školních filmů do celostátního kola
 • Může přihlášené školní filmy jen promítnout a bez ocenění doporučit do celostátního kola
 • Bez doporučení předat všechny školní filmy pořadateli celostátního kola
IV. Organizace soutěže

Krajská kola:

Propozice krajských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
 • Protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři
 • Všechny snímky doporučené k postupu porotou z oceněných filmů na 1. až 3. místě v jednotlivých kategoriích
 • Kompletně vyplněné průvodní listy jednotlivých soutěžních snímků
 • Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor
Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna je 11. 5. 2008.

Z každého krajského kola rozešle NIPOS-ARTAMA zbývajícím pořadatelům KS seznam přihlášených autorů, aby nedocházelo k duplicitní účasti autorů na několika krajských soutěžích. Za vrácení nepostupujících soutěžních snímků zodpovídají pořadatelé KS.

Republikové kolo:

55. ročník CSNFT - Český Videosalon se koná 5. - 7. 6. 2008 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce do 500 minut. Porota CSNFT obdrží postupující snímky do předvýběru na videokazetách. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu do 500 minut na CSNFT 2008. Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 18. 5. 2008. Do 18. 5. 2008 připraví NIPOS-ARTAMA seznam filmů, které se budou promítat na Malé scéně po mateřské a základní školy. Následně se porota sejde 20. 5. 2008 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 28. 5. 2008.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
 • Nemají řádně vyplněný průvodní list
 • Nesplňují Zásady pro technické vybavení snímků
 • Nebyl dodán protokol z krajského kola
V. Hodnocení

Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Tyto krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Tento seznam je nedílnou součástí propozic a vznikl ve spolupráci s pořadateli krajských kol. Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.

Odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích. Může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen neudělit, či rozdělit, nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.

VI. Ekonomické zajištění

Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 31. 5. 2008. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

VII. Technické podmínky

Zásady pro technické vybavení soutěže
 • Formáty pro krajské soutěže si určí krajský pořadatel
 • Do celostátního kola soutěže se přijímají filmy na nosičích VHS, S-VHS, miniDV, D8 a DVD-VIDEO
 • Záznam musí být nahrán v normě PAL
 • Každý film musí být nahrán na začátku samostatného nosiče
 • Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film
Pro videokazety všech systémů platí:
 • Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů)
 • Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé
 • Záznam musí být nahrán rychlostí SP
 • Videokazety musí být přetočeny na začátek
 • Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost
Pro DVD platí:
 • Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů)
 • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů
 • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály
Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
 • Přesný, nezkrácený název filmu
 • Systém (např. VHS, S-VHS…)
 • Přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
 • Časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu)
 • U VHS nosičů způsob ozvučení (podélná stopa, Hi-Fi stopa, STEREO, CH1, CH2)
 • Jméno a úplná adresa autora, případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu
Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.cvu.cz, www.amatfilm.cz,

Na samotném nosiči musí být tučně uvedeny minimálně tyto údaje:
 • Přesný a nezkrácený název filmu
 • Jméno autora
Filmy, které postoupí do celostátního finále budou autorům vráceny po přepisu do předvýběru soutěže. Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále nejsou možné.

Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola zajistil jejich projekci.

VIII. Závěrečné ustanovení

Pokud dají svým podpisem jednotliví autoři souhlas, budou oceněné filmy z Celostátní soutěže NFT přepsány na videokazety pro archiv NIPOS-ARTAMA, která během roku poskytne možnost zapůjčení snímků pro studijní či klubové projekce. (Viz. Průvodní list)

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů, může být rozsah akce krácen.

Český výbor UNICA - CSNF vybere kolekci pro reprezentaci České republiky na světovou soutěž UNICA, která se bude konat v červnu-červenci 2008 v Tunisu. Bližší informace budou uveřejněny na internetových stránkách: www.nipos-mk.cz, www.filmdat.cz www.cvu.cz

NIPOS-ARTAMA-FILM-VIDEO
Mgr. Miroslav Tuščák

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank